STANDARTLAŞDYRYŞ ULGAMYNYŇ HUKUK BINÝADY

2020-nji ýylyň 14-nji martynda «Standartlaşdyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda, 2020-nji ýylyň 22-nji awgustynda «Sertifikatlaşdyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda Türkmenistanyň Kanunlary kabul edildi.

BAŞ MAKSADYMYZ — HOWPSUZLYK

Döwlet gözegçiligi bölümi önümleriň, işleriň we hyzmatlaryň hiline, standartlaryň hem-de standartlaşdyryş boýunça beýleki kadalaşdyryjy resminamalaryň talaplarynyň berjaý edilişine döwlet gözegçiligini amala aşyrýar. Synag barlaghanalarynyň attestatlaşdyryş işlerini ýerineýetirýär. Ýurdumyzda hereket edýän önümçilikleriň, öndürilýän önümleriň toplumynyň hem-de ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň sertifikatlaşdyryş işlerini alyp barýar.

GAZ ÜPJÜNÇILIGINIŇ HOWPSUZLYGYNY BERJAÝ ETMEGIŇ HUKUK KADALARY

Bu kanunçylyk ýurdumyzyň Esasy Kanuny bolan Türkmenistanyň Konstitusiýasyndan gözbaş alyp gaýtmak bilen, olar, esasan, «Uglewodorod serişdeleri hakynda» Türkmenistanyň Kanunyndan, «Magistral turba-geçiriji ulag hakynda» Türkmenistanyň Kanunyndan, «Uglewodorod gazy we gaz üpjünçiligi hakynda» Türkmenistanyň Kanunyndan hem-de beýlekilerden ybarat bolup durýar.


EKOLOGIK MENEJMENT

ISO 14001 — Ekologik menejment ulgamynyň standarty şu günki günde bütin dünýäde ýüzlerçe müň öňdebaryjy kärhanalar üçin çelgi bolup hyzmat edýär.


YKDYSADY ÖSÜŞLERIŇ AÝDYŇ MENZILLERI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz ösüş-özgerişli menzilleri ynamly külterleýär.


DÖWLET ETALON MERKEZI

2013-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda paýtagtymyzda «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň Döwlet etalon merkezi esaslandyryldy.

METROLOGIKI GÖZEGÇILIK WE DÖWLET GÖZEGÇILIK BARLAGY

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy we onuň garamagyndaky edaralar tarapyndan amala aşyrylýan metrologiki gulluklaryň işine, metrologiki kadalaryň, düzgünleriň berjaý edilişine we durmuşa ornaşdyrylyşyna, şol sanda Türkmenistanda amala aşyrylýan işleriň metrologiki üpjünçiliginiň düzgünleriniň we kadalarynyň berjaý edilişine metrologiki gözegçiligi we döwlet gözegçilik barlagyny geçirmek örän möhümdir.

ÝOKARY HILLI ÖNÜM UGRUNDA

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Türkmenistanda importyň ornuny tutmak döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň birine öwrüldi. Ýurdumyzda öndürilýän önümleriň eksport edilmegini, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleriň döredilmegini dowam etmek «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» esasy wezipeleriň hatarynda görkezilýär.

MAGLUMAT TEHNOLOGIÝALARYNYŇ STANDARTLAŞDYRYLYŞY

Halk hojalygynyň ähli ulgamlaryny sanlylaşdyrmagyň, ýurdumyzda öndürilýän önümleriň, ýerine ýetirilýän işleriň we hyzmatlaryň dünýä bazarynda bäsleşige ukyplylygyny gazanmagyň möhüm şerti milli standartlaryň halkara standartlary bilen sazlaşdyrylmagydyr.


MAGLUMAT TEHNOLOGIÝALARYNYŇ STANDARTLAŞDYRYLYŞY

Maglumat tehnologiýalaryny standartlaşdyrmak döwletimiziň ylym-bilim we sanly ykdysadyýeti ösdürmekde alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir


 

“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň
düzüm birlikleri


“STANDART, HIL WE HOWPSUZLYK” žurnalyň esasy makalalary
“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň 2014-nji ýylyň 1-nji maýynda çykaran 1/94 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Sertifikatlaşdyrylan önüme döwlet gözegçiligi amala aşyrmagyň Tertibine üýtgetme girizmek hakynda buýruk...


“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň 2014-nji ýylyň 2-nji iýulynda çykaran 1/143 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Hyzmatlary sertifikatlaşdyrmagyň Tertibine iiýtgetmeleri girizmek hakynda buýruk...
«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 24-nji dekabrynda çykaran 427-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan, Döwlet standartlaryny we tehniki şertleri işläp düzmegiň, tassyklamagyň, bellige almagyň, üýtgetmegiň we ýatyrmagyň tertibine üýtgetmeler girizmek hakynda buýruk...


Ýokary töwekgelçilikli önümçilik şertlerinde işleýän işgärleriň önümçilikde bolan betbagtçylykly hadysalardan we hünär kesellerinden hökmany döwlet şahsy ätiýaçlandyrmasyna degişli bolan ýokary töwekgelçilikli işleriň (önümçilikleriň) we işgärler toparynyň Sanawyny tassyklamak hakynda BUÝRUK


Senagat howpsuzlygy, howply desgalary taslamak we gurmak hem-de howply ýükleri daşamak babatda ygtyýarnamanyň dalaşgärlerini hünär synagyndan geçirmegiň Tertibi

 


Döredilmegi hökmany bolup durýan ýuridik şahslaryň metrologik gulluklaryny döretmegiň we olaryň işini guramagyň tertibini tassyklamak hakynda BUÝRUK

 
 
 


Döwlet standartlaryny we tehniki şertleri işläp düzmegiň, tassyklamagyň, bellige almagyň, üýtgetmegiö we ýatyrmagyň tertibini tassyklamak hakynda BUÝRUK

 
 
 PEÝDALY WEB SAHYPALARY


Türkmenistanyň
adalat ministrligi


Türkmenistanyň
awtomobil ulaglary ministrligi


Türkmenistanyň
daşary işler ministrligi


Türkmenistanyň
dokma senagaty ministrligi


Türkmenistanyň
energetika ministrligi


Türkmenistanyň
goranmak ministrligi


Türkmenistanyň
gurluşyk we binagärlik
ministrligi


Türkmenistanyň
maliýe we ykdysadyýet
ministrligi


Türkmenistanyň
medeniýet ministrligi


Türkmenistanyň
zähmet we ilaty durmuş
taýdan goramak ministrligi


Türkmenistanyň
oba hojalyk we daşky gurşawy
goramak ministrligi


Türkmenistanyň
saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi


Türkmenistanyň
söwda we daşary ykdysady
aragatnaşyklar ministrligi


Türkmenistanyň
statistika baradaky döwlet komiteti


Türkmenistanyň
döwlet ätiýaçlandyryş guramasy


Türkmenistanyň
döwlet gümrük gullugy


Türkmenistanyň
döwlet migrasiýa gullugy


Türkmenistanyň
döwlet habarlar agentligi


Türkmen döwlet
neşirýat gullugy


Türkmenistanyň
söwda senagat edarasy


Türkmenistanyň
syýahatçylyk we sport baradaky
döwlet komiteti


Türkmenistanyň
ylymlar akademiýasy


Türkmenhowaýolllary


Türkmenistanyň
kärdeşler arkalaşyklary


Turkmenistanyň
baş döwlet salgyt gullugy


"Türkmenhaly" döwlet birleşigi


Türkmenistanyň
döwlet haryt-çig mal biržasy

"Türkmendemirýollary" agentligi


Türkmenistanyň
gyzyl ýarymaý milli jemgyýeti


Türkmenistanyň
döwlet serhet gullugynyň žurnaly


Türkmenistanyň
senagatçylar we telekeçiler birleşigi


Türkmenistanyň
merkezi banky


Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky


Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik banky


Elektron gazety "Altyn Asyr" Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi


Aşgabat şäherindäki halkara
ýolagçy awtomenzili,
Türkmenistanyň awtomobil ulaglary ministrligi


Nebit-gaz
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň elektron gazeti


"Türkmenpoçta"
poçta aragatnaşyk kompaniýasy


Aşgabat şäher telefon ulgamy


"Türkmenstandartlary"
baş döwlet gullugynyň
Döwlet etalon merkezi


Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň
Standartlaşdyrmak, metrologiýa we sertifikatlaşdyryş boýunça
Döwletara Geňeşi (MГС)

Standartlaşdyrmak boýunça
halkara guramasy (ISO)

Halkara elektrotehniki
komissiýasy (IEС)


Döwlet metrologiýa edaralarynyň
Ýewro-Aziýa hyzmatdaşlygy
(KOOMET)


Döwlet hyzmatlarynyň portaly