Türkmen standartlar maglumat merkeziniň
Standartlary döwlet gaznasy bölümi

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň Türkmen standartlar maglumat merkezi, önümçilikde önümiň hilini we howpsuzlyk häsiýetlerini ýokarlandyrmak, ilata we daşky gurşawa zyýanly täsiriniň howpsuzlygyny üpjün etmek hem-de ýerine ýetirilýän hyzmatlara, işlere degişli düzgünleri, talaplary, umumy ýörelgeleri, häsiýetnamalary özünde jemleýän kadalaşdyryjy resminamalar bilen üpjünçiligi amala aşyrmak maksady bilen, döwlet standartlaryny, halkara, döwletara we daşary ýurt kadalaşdyryjy resminamalary, düzgünleri, düzgünnamalary, gollanmalary, usulyýet görkezmeleri hem-de kadalary isleg bildirýän taraplaryň arzalary esasynda hödürleýär.


Döwlet standartlarynyň gözlegi we sargydy


  Resminamanyň ady  
Arza. Kadalaşdyryjy resminamalary satyn almak.
Заявка. Приобретение нормативных документов.
Ýüklemek

Biziň salgymyz:
744013 ş.Aşgabat, Oguz-han, 201
tel. 95-56-29, 39-25-34
e-mail: tsmm-gazna@turkmenstandartlary.gov.tm