Hünär derejelerini ýokarlandyrmak boýunça geçirilýän okuwlar

Standartlaşdyryş, önümleriň hili we standartlaryň ýerine ýetirilişine döwlet gözegçiligi

Metrologiýanyň esaslary we metrologik üpjünçiligi

Önümleri (hyzmatlary), önümçiligi we hil ulgamyny sertifikatlaşdyrmak, synag barlaghanalaryny (merkezlerini) akkreditirlemek we attestatlaşdyrmak

Zähmeti goramak we senagat howpsuzlygy

Pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň hünärmenlerinden barlagçylary aýratynlykda taýýarlamak

Pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň barlagçylaryny gaýtadan attestatlaşdyrmak

Türkmenistanyň halk hojalygynda zähmeti goramagy dolandyrmagyň ýeke-täk ulgamy

Bellik:

Hünär derejelerini ýokarlandyrmak boýunça geçirilýän okuwlar barada «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň Türkmen standartlar maglumat merkeziniň Guramaçylyk-metodiki bölümine ýüz tutup bilersiňiz.

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheri , 1995-nji köçäniň 12-nji jaýy.

Telefon: 49-13-62, 49-01-18


^