HabarlarTürkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW

— Biz Türkmenistanda Bitaraplygy berkitmäge uly ähmiýet berýäris, onuň özboluşly hukuk ýagdaýyna buýsanýarys. Bitaraplyk biziň doktrinamyzdyr, ol tutuş dünýäde parahatçylygy saklamaga, halklaryň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge çagyrýar, ynsanperwerlik ýörelgelerini yglan edip, agzybirlige ýardam berýär...


Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen biziň döwletimiziň ýöredýän oňyn Bitaraplyk syýasatynda tutuş adamzadyň geljeginiň abadan hem parahat ýaşamagyny üns merkezinde saklaýar. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy jemgyýetde durnuklylygy we ylalaşygy pugtalandyrmaga, sebitiň we dünýäniň ähli döwletleri bilen dostlukly we özara bähbitli gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilen içeri we daşary syýasatynyň esasydyr. Dünýäde iki gezek ykrar edilen ýeke-täk Bitarap döwlet — bu biziň ata Watanymyz Türkmenistandyr...


2018-nji ýylda (oktýabr-dekabr aýlary) bellige alnan resminamalar barada MAGLUMAT

 


Nobatdaky “STANDART, HIL WE HOWPSUZLYK” žurnaly goýberildi


Standartlaşdyrmak, metrologiýa we sertifikatlaşdyryş boýunça Döwletara Geňeşiniň (MГС) 54-njy mejlisi geçirildi...

 1 <==> 3  > >>


^