2020-njy ýylda kabul edilen Düzgünnamalar, tertipler, usulýet görkezmeler we başga resminamalar

Resminamanyň
belgilenişi
Resminamanyň
ady
TertipDöwlet standartlaryny we tehniki şertleri işläp düzmegiň, tassyklamagyň, bellige almagyň, üýtgetmegiň we ýatyrmagyň Tertibi
TertipDöredilmegi hökmany bolup durýan ýüridiki şahslaryň metrologik gulluklaryny döretmegiň we olaryň işini guramagyň Tertibi
Usulýet görkezmeSenagat howpsuzlygy, howply desgalary taslamak we gurmak hem-de howply ýükleri daşamak babatda ygtyýarnamanyň dalaşgäriniň we ygtyýarnamalynyň resminamalarynyň we işiniň barlaglary boýunça Usulýet grkezmeleri tassyklamak hakynda