2020-njy ýylda kabul edilen Daşary ýurt döwletleriň tehniki şertleri (TŞ-)

Resminamanyň
belgilenişi
Resminamanyň
ady
TŞ-ТУ 2231-002-50277563-2000Tehniki natriý-karboksimetilsellýuloza. Tehniki şertler
Натрий карбоксиметилцеллюлоза техническая. Технические условия
TŞ-ТУ 20.59.59-001-69188023-2019Sintetiki ýuwujy serişdeler we durmuş himiýasynyň harytlary üçin enzin önümleri. Tehniki şertler
Препараты энзимные для синтетических моющих средств и товаров бытовой химии. Технические условия
TŞ-ТУ 0257-037-40065452-03Depressor garyndysy “K-110”. Tehniki şertler (1 we 2 çýtgetmeleri bilen)
Присадка депрессорная “K-110”. Технические условия
TŞ-ТУ 0257-043-17423242-2010“КОЛТЕК ДС 7739” könelmäge garşy goşundy. Tehniki şertler
Присадка противоизносная “КОЛТЕК ДС 7739”. Технические условия
TŞ-ТУ 0258-044-17423242-2010“КОЛТЕК ДД 2121” depressor dargadyjy goşundy. Tehniki şertler
Присадка депрессорная диспергирующая “КОЛТЕК ДД 2121”. Технические условия
TŞ-ТУ 0257-016-26913347-2015“КОЛТЕК ДД 2177” depressor dargadyjy goşundy. Tehniki şertler
Депрессорно- диспергирующая присадка “КОЛТЕК ДД 2177”. Технические условия
TŞ-ТУ 2458-014-89779157-2010“BINOL” üstki işjeň kompozisiýa. Tehniki şertler
Поверхностно-активная композиция «БИНОЛ». Технические условия
TŞ-ASTM D1067-16Suwuň turşulygyny/aşgarlylygyny kesgitlemegiň standart usullary
Standard Test Methods for Acidity or Alkalinity of Water
TŞ-ASTM D1385-07
(Reapproved 2018)Ɛl
Suwuň düzümindäki gidraziniň standart barlag usuly (2018-nji ýylda täzeden tassyklanyldy)
Standard Test Method for Hydrazine in Water (Reapproved 2018) Ɛl
TŞ-ASTM D1426-15Suwuň düzümindäki amonýak azotynyň standart barlag usuly
Standard Test Methods for Ammonia Nitrogen In Water
TŞ-ASTM D1429-13Suwuň we duzly suwuň udel agramyny kesgitlemegiň standart usullary
Standard Test Methods for Specific Gravity of Water and Brine
TŞ-ASTM D 1498-14Suwuň okislenme-gaýtarma derejesiniň standart barlag usuly
Standard Test Method For Oxidation-Reduction Potential of Water
TŞ-ASTM D1945-14Gaz hromatografiýasy arkaly tebigy gazyň analizerleri üçin standart barlag usullary
Standard Test Methods for Analisis of Natural Gas by Gas Chromatography
TŞ-ASTM D2029-97
(Reapproved 2017)
Elektrik insult gazynyň bug düzüminiň barlag usullary
Standard Test Methods for Water Vapor Content of Electrical Insulating Gases by Measurement of Dew Point
TŞ-ASTM D3558-15Suwuň düzümindäki kobaltyň standart barlag usuly
Standard Test Methods for Cobalt in Water
TŞ-ASTM D 3588-98
(Reapproved 2017)
Gaz ýangyçlarynyň ýylylyk mukdaryny, gysylma koeffisiýentini we otnositel dykyzlygyny hasaplamagyň tejribeleri
Standard Practice for Calculating Heat Value, Compressibility Factor, and Relative Density of Gasseous Fuels
TŞ-ASTM D3919-15Grafit pejinde Atomiki absorpsiýa spektrofotometr usuly arkaly suwuň düzümindäki mikroelementleri ölçemegiň usuly
Standard Practice for Measuring Trace Elements in Water by Graphite Furnace Atomic Absorption Spektrophotometry
TŞ-ASTM D6071-14Grafit pejinde atomiki absorpsiýa spektroskop arkaly ýokary saplykdaky suwuň düzümindäki pes derejeli natrini anyklamagyň standart barlag usuly
Standard Test Method for Low Level sodium in High Purity Water by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy
TŞ-ASTM D3920-02 Suwdaky Stronsiýiň mukdaryny kesgitlemegiň standart barlag usullary
Standard Test Method for Strontium in Water
TŞ-ASTM D3977-97
(Reapproved 2013)Ɛl
Suwuň düzümindäki çökündini anyklamagyň usuly
Standard Test Methods for Determining Sediment Concentration in Water Samples
TŞ-ASTM D4096-17Atmosferadaky ölçenen bölejikleriň umumy mukdaryny kesgitlemegiň standart barlag usullary (uly göwrümleriň nusgasyny almak usuly)
Standard Test Method for Determination of Total Suspended Particulate Matter in the (Atmosphere (High-Volume Sampler Method)
TŞ-ASTM D4130-80Şorlaşan suwdaky, deňiz suwundaky we duzly erginlerdäki ion sulfatynyň mukdaryny kesgitlemegiň standart barlag usullary
Standard Test Method for Sulfate ion in Brackish Water, Seawater, and Brines
TŞ-ASTM D4189-07
(Reapproved 2014)
Suwdaky gyrmançanyň dykyzlyk görkezijisini (GDG) kesgitlemek üçin standart barlag usuly
Standard Test Method for Silt Density Index (SDI) of Water
TŞ-ASTM D4382-12Grafit pejinde atomiki absorpsiýa spektrofotometr arkaly suwuň düzümindäki bariý anyklamagyň standart barlag usuly
Standard Test Method for Barium in Water, Atomic Absorption Spectrophotometry, Graphite Furnace
TŞ-ASTM D511-14Kalsiniň we magniniň suwdaky mukdaryny kesgitlemegiň standart usullary
Standard Test Methods for Calcium and Magnesium in Water
TŞ-ASTM D513-16Suwuň düzümindäki jemi we erän kömürturşy gazyny anyklamagyň usuly
Standard Test Methods for Total and Dissolved Carbon Dioxide in Water
TŞ-ASTM D5386-16Tristimol kolorimetriýany ulanmak arkaly Suwuklyklaryň reňki üçin Standart Barlag Usuly
Standard Test Method for Color of Liquids Using Tristimulus Colorimetry
TŞ-ASTM D6228-10
(Withdrawn Version 2019)
Gaz hromatografiýasy we Ýalyn fotometri arkaly tebigy gazlaryň we gaz ýangyçlaryndaky kükürtli birleşmeleri anyklamagyň usullary
Standard Test Method for Determination of Sulfur Compounds in Natural Gas and Gaseus Fuels by Gas Chromatography and Flame Photometric Detection
TŞ-ASTM D6501-15Duzly erginleriň düzümindäki fosfonatyň standart barlag usuly
Standard Test Method for Phosphonate in Brines
TŞ-ASTM D858-17Suwuň düzümindäki marganesiň standart barlag usuly
Standard Test Methods for Marganese in Water
TŞ-ASTM D859-16Suwdaky Kremniýniň Oksidiniň mukdaryny kesgitlemegiň standart usullary
Standard Test Method for Silica in Water
TŞ-ASTM D888-18Suwuň düzümindäki erän kislorody anyklamagyň usullary
Standard Test Methods for Dissolved Oxygen in Water
TŞ-ASTM D3695-95
(Reapproved 2013)
Göniden-göni suw pürkdürmek arkaly gaz hromatografiýasy usuly bilen suwda uçýan spirtleriň standart barlag usullary
Standard Test Method for Volatile Alcohols in Water by Direct Aqueous-Injection Gas Chromatography
TŞ-ASTM D1946-90
(Reapproved 2015) Ɛl
Gaz Hromatografiýasy arkaly Gaýtadan işlenen Gazyň Analizi üçin standart tejribe işi
Standard Practice for Analysis of Reformed Gas by Gas Chromatography
TŞ-ASTM D1209-05
(Reapproved 2011)
Dury suwuklyklaryň reňki üçin standart barlag usuly (Platiniý-Kobalt Şakalasy)
Standard Test Method for Color of Clear Liquids (Platinum_Cobalt Scale)
TŞ-ТУ 20.59.52-004-06685234-2019Suwuň kolorimetriki derňewi üçin toplumlar R-6001D. Tehniki şertler
Комплекты для колориметрического анализа воды К-6001D. Технические условия
TŞ-ТУ 20.59.52-005-06685234-2019Suwuň kolorimetriki derňewi üçin toplumlar R-7540. Tehniki şertler
Комплекты для колориметрического анализа воды R-7540. Технические условия
TŞ-ТУ 20.59.52-006-06685234-2019Suwuň titrimetrik derňewi üçin toplumlar K-1910. Tehniki şertler
Комплекты для титриметрического анализа воды К-1910. Технические условия
TŞ-ТУ 20.59.52-007-06685234-2019Suwuň titrimetrik derňewi üçin toplumlar K-1920. Tehniki şertler
Комплекты для титриметрического анализа воды К-1920. Технические условия
TŞ-ТУ 20.59.52-008-06685234-2019Suwuň titrimetrik derňewi üçin toplumlar K-9815. Tehniki şertler
Комплекты для титриметрического анализа воды К-9815. Технические условия
TŞ-ТУ 20.59.52-009-06685234-2019Ergin SRB/2Growth Media. Tehniki şertler
Раствор SRB/2Growth Media. Технические условия
TŞ-ТУ 20.59.52-010-06685234-2019Ergin Bariver 4Barium. Tehniki şertler
Раствор Bariver 4Barium. Технические условия
TŞ-ТУ 2458-070-97457491-2012Organobentonit polioleogel. Tehniki şertler
Органобентонит полиолеогель. Технические условия
TŞ-ТУ 2458-135-14023401-2016Buraw emulsiýasy üçin gidrofobizator. Tehniki şertler
Гидрофобизатор для буровых эмульсий. Технические условия
TŞ-ТУ 2231-047-97457491-2011Karboksilmetilsellýuloza. Tehniki şertler
Карбоксилметилцеллюлоза. Технические условия
TŞ-ТУ 20.59.59-211-14023401-2018Toýunly slanesleriň gidratasiýasynyň ingibitory “Terra Hib”. Tehniki şertler
Ингибитор гидратации глинистых сланцев «Terra Hib». Технические условия
TŞ-ТУ 20.59.52-014-06685234-2019Gidrawlika ýitgilerini azaltmak üçin himiki reagent PROSOLV W18619. Tehniki şertleri
Химический реагент для снижения гидравлических потерь PROSOLV W18619. Технические условия
TŞ-ТУ У 45-057-003-2001Ýarym wagonlar. Tehniki şertler
Полувагоны. Технические условия
TŞ-ТУ 20.20.12-048-29729638-2018GEPARD. Emulsiýa konsentraty (fenoksaprop-P-etiliň 100g/l). Tehniki şertler
Гепард. Концентрат эмульсии (100г/л феноксапроп-П-этила). Технические условия
TŞ-ТУ ТУ 20.20.12-021-29729638-2018GifAlt. Suw ergini (izopropilamin duzy görnüşinde kislota glifosatyň 360 g/l). Tehniki şertler
ГлифАлт. Водный раствор (360 г/л глифосата кислоты в виде изопропиламинной соли. Технические условия)
TŞ-ТУ 20.20.11-024-29729638-2018ALTYN. Emulsiýa konsentraty (lýambda-sigalotriniň 50 g/l). Tehniki şertler
Алтын Концентрат эмульсии (50 г/л лямбда-цигалотрина). Техническией условия
TŞ-ТУ 20.20.15-022-29729638-2018AltSil. Suspenziýa konsentraty (tebukonazolyň 60g/l). Tehniki şertler
АлтСил. Концентрат суспензии (60 г/л тебуконазола). Технические условия
TŞ-ТУ 20.20.11-025-29729638-2018PIKET emulsiýa konsentraty (alfa-sipermetriniň 100g/l). Tehniki şertler
ПИКЕТ. Концентрат эмульсии (100г/л альфа-циперметрина). Технические условия
TŞ-ТУ 3666-021-04807484-2006Guýylary abatlamak we burawlamak üçin ýük göteriji enjam “APR-60/80”. Tehniki şertler
Агрегат подъемный для ремонта и бурения скважин «АПР-60/80». Технические условия
TŞ-ТУ3661-071-04807484-2013Ulanmak we çuňňur gözleg burawlamak üçin buraw desgasy “UPRB-125”. Tehniki şertler
Установка буровая для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения «УПРБ-125». Технические условия
TŞ-Q/HKZY 102-2008200CC üç tigirli motorМотор трехколесный 200CC
TŞ-ТУ 20.59.59-044-17030005-2019Buraw erginleriniň şepbeşikligini sazlaýjy “LIQUI-VIS® EP”. Tehniki şertler
Регулятор вязкости буровых растворов LIQUI-VIS® EP. Технические условия
TŞ-ТУ 20.59.59-045-17030005-2019Kükürt wodorody siňdiriji “BARASCAV W-480 (CFS-480)”. Tehniki şertler
Поглотитель сероводорода BARASCAV W-480 (CFS-480). Технические условия
TŞ-ТУ 20.59.59-046-17030005-2019Plastyň gidrawliki gazylmagy üçin reagent N-FLOWтм 325. Tehniki şertler
Реагент для гидравлического разрыва пласта N-FLOWтм 325. Технические условия
TŞ-ТУ 20.59.59-047-17030005-2019Siňmeler bilen göreşmek üçin material BARALOCKТМ-666. Tehniki şertler
Материалы для борьбы с поглощениями BARALOCKТМ-666. Технические условия
TŞ-ТУ 20.59.59-048-17030005-2019Siňmeler bilen göreşmek üçin material “STOPPIT”. Tehniki şertler
Материалы для борьбы с поглощениями STOPPIT. Технические условия
TŞ-ТУ 20.59.59-049-17030005-2019Siňmeler bilen göreşmek üçin material “MICA (FINE, MEDIUM, COARSE”. Tehniki şertler
Материалы для борьбы с поглощениями MICA (FINE, MEDIUM, COARSE. Технические условия
TŞ-ТУ 20.59.59-051-17030005-2019Guýularyň sütünleriniň diwarynyň durnuklylygy üçin « EZ-MUD® DP » polimer. Tehniki şertler
Полимер для стабилизации стенок ствола скважины EZ-MUD® DP.Технические условия
TŞ-ТУ 20.59.59-052-17030005-2019Siňmeler bilen göreşmek üçin material EZ-PLUG. Tehniki şertler
Материалы для борьбы с поглощениями EZ-PLUG. Технические условия
TŞ-ТУ 20.59.59-053-17030005-2019Siňmeler bilen göreşmek üçin material HYDRO-PLUG. Tehniki şertler
Материалы для борьбы с поглощениями HYDRO-PLUG. Технические условия
TŞ-ТУ 20.59.59-054-17030005-2019Siňmeler bilen göreşmek üçin material BARABLEND. Tehniki şertler
Материалы для борьбы с поглощениями BARABLEND. Технические условия
TŞ-ТУ 20.59.59-055-17030005-2019Guýyny arassalama üçin suwuklyk «BARAKLEAN-648». Tehniki şertler
Жидкость для очистки скважины «BARAKLEAN-648». Технические условия
TŞ-TУ 20.59.59-086-79472185-2019Goşundy garyndy Irganox CB TUR HP50-25-155 ED. Tehniki şertler
Смесь добавочная Irganox CB TUR HP50-25-155 ED. Технические условия
TŞ-TУ 20.59.59-085-79472185-2019Goşundy garyndy Irganox CB TUR CB TUR B50—35H-111 G. Tehniki şertler
Смесь добавочная Irganox CB TUR CB TUR B50—35H-111 G. Технические условия
TŞ-TУ 20.59.59-084-79472185-2019Goşundy garyndy Irganox CB TUR CB TUR A4009 MFN1325 ED. Tehniki şertler
Смесь добавочная Irganox CB TUR CB TUR A4009 MFN1325 ED. Технические условия
TŞ-TУ 20.59.59-087-79472185-2019Goşundy garyndy Irganox CB TUR CB TUR INPipe 100 ED. Tehniki şertler
Смесь добавочная Irganox CB TUR CB TUR INPipe 100 ED. Технические условия
TŞ-TУ 20.59.59-088-79472185-2019Goşundy garyndy Irganox CB TUR CB TUR J53-08 N2000G. Tehniki şertler
Смесь добавочная Irganox CB TUR CB TUR J53-08 N2000G. Технические условия