2020-njy ýylda kabul edilen Döwletara standartlar (TDS-)

Resminamanyň
belgilenişi
Resminamanyň
ady
TDS-IEC 60061-1-2014Biri-biriniň deregini tutujylygyny we howpsuzlygyny kalibrli barlamak üçin ýagtylyk çeşmeleri üçin sokollar we patronlar. Bölüm 1. Sokollar
Цоколи и патроны для источников света с калибрами для проверки взаимозаменяемости и безопасности. Часть 1. Цоколи
TDS-IEC 60598-1-2013Çyralar. Bölüm 1. Umumy talaplar we synagyň usullary
Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
TDS-IEC 61347-1-2019Lampalary işlediji-sazlaýjy enjamlar. Bölüm 1. Umumy talaplar we howpsuzlyk talaplary
Аппараты пускорегулирующие для ламп. Часть 1. Общие требования и требования безопасности
TDS-IEC 62031-2016Umumy yşyklandyrma üçin yşykdiodly modullary. Howpsuzlygynyň talaplary Модули светодиодные для общего освещения. Требования безопасности
TDS-IEC 62560-2018Iýmitlenmesiniň güýjenmesi 50 W ýokary umumy yşyklandyrma üçin gurnalan ballasty ýagtylygy şöhlelendiriji diodly çyralary. Howpsuzlygynyň talaplary
Лампы со светоизлучающими диодами со встроенными балластами для общего освещения с напряжением питания свыше 50 В. Требования безопасности
TDS-1129-2013Günebakar ýagy. Tehniki şertler
Масло подсолнечное. Технические условия
TDS-22845-2018Liftler. Elektrik liftler. Gurnamak we ulanylyşa goýbermek-sazlaýyş işleri. Işleri guramagyň we öndürmegiň düzgünleri, ýerine ýetirmeklige gözegçilik we işleriň netijelerine bildirilýän talaplar
Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ
TDS-31657-2012Guşlaryň (towuklaryň) içgoşy we kellebaşaýagy. Tehniki şertler
Субпродукты птицы. Технические условия
TDS-33958-2016Kesilen gury süýt. Tehniki şertler
Сыворотка молочная сухая. Технические условия
TDS-34035-2016Aýnadan gaplama. Eredip aýna taýýarlamak üçin ikinji derejeli çig mal. Umumy tehniki şertler
Упаковка стеклянная бой для стекловарения. Общие технические условия
TDS-125-2018Gipsden edilen berkidijiler. Tehniki şertler
Вяжущие гипсовые. Технические условия
TDS-31360-2007Awtoklaw gatamaly öýjükli betondan edilen armirlenmedik diwar önümleri. Tehniki şertler
Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия
TDS-31632-2016Çilim. Nusgalyklary seçip almak
Сигареты. Отбор проб
TDS-30622.1-2003Çilim. Tüssäniň kondensatynda suwuň düzümini kesgitlemek. Gaz hromatografiýa usuly
Сигареты. Определение содержания воды в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии
TDS-31630-2012Çilim. Dispersli däl infragyzyl analizatoryň (NDIR) kömegi bilen çilimiň tüssesiniň gazly fazasynda uglerod monooksidiniň düzümini kesgitlemek
Сигареты. Определение содержания монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма с помощью недисперсного инфракрасного (NDIR) анализатора
TDS-30571-2003Çilim. Barlaghananyň çilim çekiji maşynynyň kömegi bilen çilimiň tüssesinde çygly we nikotini saklamaýan gury kondensatyň (şepbiginiň) düzümini kesgitlemek
Сигареты. Определение содержания влажного и не содержащего никотин сухого конденсата (смолы) в дыме сигарет с помощью лабораторной курительной машины
TDS-30570-2015Çilim. Tüssäniň kondensatynda nikotiniň düzümini kesgitlemek. Gaz hromatografiýa usuly
Сигареты. Определение содержания никотина в конденсате дыма. Метод газовой хроматографии