Türmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:


«Standartlaşdyrmak möhüm pudak bolup, ol döwletiň hem-de jemgyýetiň işiniň ähli ugurlaryna degişlidir»

     


“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň
düzüm birlikleri

2020-njy ýylda kabul edilen resminamalar:
Döwlet standartlary (TDS)
Halkara standartlar (TDS-ISO)
Döwletara standartlar (TDS-)
Daşary ýurt döwletleriň standartlary (TDS-)
Daşary ýurt döwletleriň tehniki şertleri (TŞ-)
Gollanma resminamalar (GR)
Düzgünnamalar, tertipler, usulýet görkezmeler we başga resminamalar


Döredilmegi hökmany bolup durýan ýuridik şahslaryň metrologik gulluklaryny döretmegiň we olaryň işini guramagyň tertibini tassyklamak hakynda BUÝRUK

 
 
 


Döwlet standartlaryny we tehniki şertleri işläp düzmegiň, tassyklamagyň, bellige almagyň, üýtgetmegiö we ýatyrmagyň tertibini tassyklamak hakynda BUÝRUK

 
 
 


«Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmek hakynda»

 
 
 


2019-njy ýylda kabul edilen standartlar

 

 

 

 


Sertifikatlaşdyrylmaga degişli hyzmatlaryň Sanawyny tassyklamak hakynda BUÝRUK ...

 
 
 


Deňeşdirip barlamaga we kalibrlemäge degişli ölçeg serişdeleriň we olaryň döwürleýinligiň Sanawyna üýtgetmeleri girizmek hakynda BUÝRUK ...

 
 


«Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmek hakynda»