Mary welaýatynyň “Türkmenstandartlary” döwlet gullugy

Esasy wezipeleri:

- önümleriň (işleriň, hyzmatlaryň) hiline, metrologiýa üpjünçiligine, zähmetiň we ýerasty baýlyklaryň goralyşyna, senagat howpsuzlygyna, standartlaryň we standartlaşdyryş boýunça beýleki kadalaşdyryjy resminamalaryň talaplarynyň berjaý edilişine döwlet gözegçiligini amala aşyrmak;

- ýerasty baýlyklaryň rejeli peýdalanylyşyna we goralyşyna, ýerasty baýlyklardan peýdalanmagyň bellenen tertibiniň ähli peýdalanyjylar tarapyndan ýerine ýetirilişine, standartlaşdyryş boýunça kanunçylygyň, şeýle hem standartlaryň (düzgünleriň, kadalaryň) berjaý edilişine gözegçilik etmek;

- dag we dag-magdan işleriniň howpsuz alnyp barylmagyna, olaryň ilata, daşky gurşawa, binalara we desgalara zyýanly täsiriniň öňüniň alynmagyna we aradan aýrylmagyna gözegçilik etmek;

- önümleri we hyzmatlary sertifikatlaşdyrmak boýunça işleri guramak we geçirmek;

- standartlaşdyryş, metrologiýa, önümleri (işleri, hyzmatlary) sertifikatlaşdyryş, ýerasty baýlyklary we zähmeti goramak we senagat howpsuzlygy boýunça kadalaşdyryjy resminamalaryň işlenip taýýarlanylmagyna gatnaşmak;

- önümleriň we harytlaryň synaglaryny geçirýär, synaglaryň öňdebaryjy usulyýetlerini özleşdirmek boýunça işleri guraýar, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň we harytlaryň radiasiýa howpsuzlygynyň synaglaryny geçirýär, öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde arza-şikaýatlara garaýar.^