Türmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:


«Standartlaşdyrmak möhüm pudak bolup, ol döwletiň hem-de jemgyýetiň işiniň ähli ugurlaryna degişlidir»

     


“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň
düzüm birlikleri

Döredilmegi hökmany bolup durýan ýuridik şahslaryň metrologik gulluklaryny döretmegiň we olaryň işini guramagyň tertibini tassyklamak hakynda BUÝRUK

 
 
 


Döwlet standartlaryny we tehniki şertleri işläp düzmegiň, tassyklamagyň, bellige almagyň, üýtgetmegiö we ýatyrmagyň tertibini tassyklamak hakynda BUÝRUK

 
 
 


«Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmek hakynda»

 
 
 


2019-njy ýylda kabul edilen standartlar

 

 

 

 


Sertifikatlaşdyrylmaga degişli hyzmatlaryň Sanawyny tassyklamak hakynda BUÝRUK ...

 
 
 


Deňeşdirip barlamaga we kalibrlemäge degişli ölçeg serişdeleriň we olaryň döwürleýinligiň Sanawyna üýtgetmeleri girizmek hakynda BUÝRUK ...

 
 


«Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmek hakynda»

 
 
 


Ölçeg serişdeleri taýýarlamak, abatlamak, deňeşdirip barlamak we kalibrleme işleri amala aşyrýan synag barlaghanalaryny attestatlaşdyrmagyň TERTIBI