Tertipler


Halkara, döwletara (sebit) standartlarynyň, daşary ýurt döwletleri tarapyndan kabul edilen beýleki kadalaşdyryjy resminamalaryň Türkmenistanyň çäginde ulanylmagynyň TERTIBI

Azyklyk we tohumlyk däne saklanyljak ammarlara we elewatorlara netijenama bermegiň hem-de olarda döwlet gözegçilik barlagyny geçirmegiň TERTIBI

Hünär kesellerini derňemegiň we hasaba almagyň TERTIBI

Önümi sertifikatlaşdyrmagyň TERTIBI

Senagat howpsuzlygyny sertifikatlaşdyrmagyň TERTIBI

Döwlet edaralarynyň, synag barlaghanalarynyň (merkezleriniň) we bilermen-auditorlaryň sertifikatlaşdyrmak babatda işine gözegçiligi amala aşyrmagyň TERTIBI

Sertifikatlaşdyrylan önüme döwlet gözegçiligini amala aşyrmagyň TERTIBI

Döwlet akkreditasiýasynyň (attestasiýasynyň) TERTIBI

Hyzmatlary sertifikatlaşdyrmagyň TERTIBI

Oba hojalyk desgalarynda zähmeti goramak we senagat howpsuzlygy babatda kadalaşdyryjy hukuk namalaryň talaplarynyň berjaý edilişine gözegçilik barlaglaryny guramagyň we amala aşyrmagyň TERTIBI

Rezerwuarlary temmelemegiň (konserwasiýanyň) TERTIBI

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň welaýatlardaky döwlet gulluklary tarapyndan senagat howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça ygtyýarlyklarynyň çäklerinde gözegçilik barlaglaryny geçirmäge degişli bolan önümçilikleriň, işleriň we desgalaryň Sanawyny tassyklamak barada

Gurulýan we durky täzelenýän desgalaryň we binalaryň, gurnalýan we ornaşdyrylýan tehnologiki usullaryň we enjamlaryň taslamalarynyň zähmeti goramagyň talaplaryna laýyk gelmegine tehniki seljermäni geçirmegiň TERTIBI

Gazan gözegçiligi we göteriji desgalary barlamagyň TERTIBI

0,07 MPa (0,7 kgs/sm2) –dan ýokary basyş astynda işleýän bug we suw gyzdyryjy gazanlary hasaba almak boýunça Gözükdirme

Ýuridik we fiziki şahslaryň metrologik üpjünçiligi hakynda kepilnamalary bermegiň TERTIBI

Fiziki şahslaryň eýeçiliginde bolan awtoulag serişdeleri bilen howply ýükleri daşamak üçin howpsuzlyk sertifikatlaryny resmileşdirmegiň TERTIBI

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň garamagyndaky edaralar tarapyndan 0,07 MPa-dan ýokary bolmadyk basyş astynda ýa-da 115 0С çenli gyzgynlykda işleýän bug we suw gyzdyryjy gazanlary hasaba almagyň TERTIBI

Zähmeti we ýerasty baýlyklary goramak hem-de senagat howpsuzlygy babatda kadalaşdyryjy hukuk namalaryň we kadalaşdyryjy resminamalaryň talaplarynyň berjaý edilişine döwlet gözegçilik barlaglaryny amala aşyrmagyň TERTIBI

Metrologik gözegçiligi we döwlet gözegçilik barlagyny amala aşyrmagyň TERTIBI

Elektrik energiýasyny sarp ediji edaralarda zähmeti goramak we senagat howpsuzlygy babatda kadalaryň talaplarynyň berjaý edilmegine döwlet gözegçilik barlaglaryny geçirmegiň TERTIBI

Standartizasiýa we metrologiýa babatynda işi ygtyýarlylandyrmak boýunça işleri geçirmegiň TERTIBI

Partladyş işlerini amala aşyrmaga ygtyýarlyklary bolan edara-kärhanalar tarapyndan senagatda ulanylýan partlaýjy maddalaryň synaglary geçirilende zähmeti goramak we senagat howpsuzlygy babatda kadalaşdyryjy hukuk namalaryň talaplarynyň berjaý edilişine döwlet gözegçiligini amala aşyrmagyň TERTIBI

Sertifikatlaşdyrmak boýunça Döwlet sanawynyň emele getirilmeginiň we ýöredilmeginiň TERTIBI

Liftleriň we göteriji desgalaryň seljermesini geçirmegiň we hasaba almagyň TERTIBI

Ululyklaryň birlikleriniň döwlet etalonlaryny döretmegiň, tassyklamagyň, saklamagyň we ulanmagyň TERTIBI

Deňeşdirip barlamaga we kalibrlemäge degişli ölçeg serişdeleriň we olaryň döwürleýinligiň SANAWY

Ölçegleriň serişdeleriniň we standart nusgalaryň synaglaryny geçirmegiň we olaryň kysymynyň tassyklanylmagynyň TERTIBI

Döwlet klassifikatoryny tassyklamagyň TERTIBI

Ölçegleriň serişdelerini we standart nusgalary deňeşdirip barlamagyň, kalibrlemegiň we döwlet metrologik synagynyň geçirilmeginiň TERTIBI

Ölçegleri ýerine ýetirmegiň hem-de deňeşdirip barlamagyň usulyýetini işläp düzmegiň we onuň synagynyň geçirilmeginiň TERTIBI

Zähmeti goramak baradaky toparlar hakynda BIRKYSMY DÜZGÜNNAMA

Ölçeg serişdeleri taýýarlamak, abatlamak, deňeşdirip barlamak we kalibrleme işleri amala aşyrýan synag barlaghanalaryny attestatlaşdyrmagyň TERTIBI


Bellikler:

1. Şu tertipleri «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugyndan rugsatsyz doly ýa-da bölekleýin görnüşde täzeden ýazmak, köpeltmek we ýaýratmak gadagandyr.

2. Şu tertipleri «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň Türkmen standartlar maglumat merkeziniň Standartlaryň döwlet gaznasy bölüminden satyn alyp bilersiňiz.

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheri , 1995-nji köçäniň 12-nji jaýy
Telefon: 49-38-53, 42-64-30