HabarlarSertifikatlaşdyrylmaga degişli hyzmatlaryň Sanawyny tassyklamak hakynda BUÝRUK ...

 
 
 


Deňeşdirip barlamaga we kalibrlemäge degişli ölçeg serişdeleriň we olaryň döwürleýinligiň Sanawyna üýtgetmeleri girizmek hakynda BUÝRUK ...

 
 


«Gelse Nowruz äleme...»

Nowruz gadymy baýramçylyklaryň biri bolup, onuň döränine 4000 ýyl, käbir maglumatlara görä, 5000 ýyldan köpräk wagt geçipdir. Now-täze, ruz-gün diýmekdir. Ol «täze gün», ýagny «täze ýyl» diýen manyny aňladýar. «Nowruz» sözüniň köki «now» sözünden bolup, dünýäniň köp ýerine ýaýrapdyr...


DÖWLETIMIZI BEÝIK ÖSÜŞLERE ATARJAK TASLAMALARYŇ ÝEDIÝYLLYK MAKSATNAMASY

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, hormatly Prezidentimiz 1-nji fewralynda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny tassyklamak hakyndaky» Karara gol çekdi. Häzirki wagtda döwletimizi beýik ösüşlere atarjak taslamalaryň ýediýyllyk maksatnamasynda göz öňüne tutulan işleriň durmuşa geçirilişi depginini güýçlendirýär...


Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW

— Biz Türkmenistanda Bitaraplygy berkitmäge uly ähmiýet berýäris, onuň özboluşly hukuk ýagdaýyna buýsanýarys. Bitaraplyk biziň doktrinamyzdyr, ol tutuş dünýäde parahatçylygy saklamaga, halklaryň arasynda dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmäge çagyrýar, ynsanperwerlik ýörelgelerini yglan edip, agzybirlige ýardam berýär...


Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmek hakynda BUÝRUK

 
 
 


Gurulmagy ýa-da durkunyň täzelenmegi meýilleşdirilýän önümçilik obýektleriniň hem-de hereket edýän önümçilik kärhanalarynyň (desgalarynyň) tehniki taýdan täzeden enjamlaşdyrylmagy göz öňünde tutulýan tehnologiki prosesleriň we ornaşdyrylýan enjamlaryň taslamalarynyň zähmeti goramagyň talaplaryna laýyk gelmegine tehniki seljermäni geçirmegiň Tertibi


Ölçeg serişdeleri taýýarlamak, abatlamak, deňeşdirip barlamak we kalibrleme işleri amala aşyrýan synag barlaghanalaryny attestatlaşdyrmagyň TERTIBI

 

 << <   10 <==> 10