Türmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:


«Standartlaşdyrmak möhüm pudak bolup, ol döwletiň hem-de jemgyýetiň işiniň ähli ugurlaryna degişlidir»

     

 

“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň
düzüm birlikleri


“STANDART, HIL WE HOWPSUZLYK” žurnalyň esasy makalalary
“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň 2014-nji ýylyň 1-nji maýynda çykaran 1/94 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Sertifikatlaşdyrylan önüme döwlet gözegçiligi amala aşyrmagyň Tertibine üýtgetme girizmek hakynda buýruk...


“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň 2014-nji ýylyň 2-nji iýulynda çykaran 1/143 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Hyzmatlary sertifikatlaşdyrmagyň Tertibine iiýtgetmeleri girizmek hakynda buýruk...
«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 24-nji dekabrynda çykaran 427-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan, Döwlet standartlaryny we tehniki şertleri işläp düzmegiň, tassyklamagyň, bellige almagyň, üýtgetmegiň we ýatyrmagyň tertibine üýtgetmeler girizmek hakynda buýruk...


Ýokary töwekgelçilikli önümçilik şertlerinde işleýän işgärleriň önümçilikde bolan betbagtçylykly hadysalardan we hünär kesellerinden hökmany döwlet şahsy ätiýaçlandyrmasyna degişli bolan ýokary töwekgelçilikli işleriň (önümçilikleriň) we işgärler toparynyň Sanawyny tassyklamak hakynda BUÝRUK


Senagat howpsuzlygy, howply desgalary taslamak we gurmak hem-de howply ýükleri daşamak babatda ygtyýarnamanyň dalaşgärlerini hünär synagyndan geçirmegiň Tertibi

 


2020–njy ýylda kabul edilen resminamalar:
Döwlet standartlary (TDS)
Halkara standartlar (TDS-ISO)
Döwletara standartlar (TDS-)
Daşary ýurt döwletleriň standartlary (TDS-)
Daşary ýurt döwletleriň tehniki şertleri (TŞ-)
Gollanma resminamalar (GR)
Düzgünnamalar, tertipler, usulýet görkezmeler we başga resminamalar


Döredilmegi hökmany bolup durýan ýuridik şahslaryň metrologik gulluklaryny döretmegiň we olaryň işini guramagyň tertibini tassyklamak hakynda BUÝRUK

 
 
 


Döwlet standartlaryny we tehniki şertleri işläp düzmegiň, tassyklamagyň, bellige almagyň, üýtgetmegiö we ýatyrmagyň tertibini tassyklamak hakynda BUÝRUK

 
 
 PEÝDALY WEB SAHYPALARY


Türkmenistanyň
adalat ministrligi


Türkmenistanyň
awtomobil ulaglary ministrligi


Türkmenistanyň
daşary işler ministrligi


Türkmenistanyň
dokma senagaty ministrligi


Türkmenistanyň
energetika ministrligi


Türkmenistanyň
goranmak ministrligi


Türkmenistanyň
gurluşyk we binagärlik
ministrligi


Türkmenistanyň
maliýe we ykdysadyýet
ministrligi


Türkmenistanyň
medeniýet ministrligi


Türkmenistanyň
zähmet we ilaty durmuş
taýdan goramak ministrligi


Türkmenistanyň
oba hojalyk we daşky gurşawy
goramak ministrligi


Türkmenistanyň
saglygy goraýyş we
derman senagaty ministrligi


Türkmenistanyň
söwda we daşary ykdysady
aragatnaşyklar ministrligi


Türkmenistanyň
statistika baradaky döwlet komiteti


Türkmenistanyň
döwlet ätiýaçlandyryş guramasy


Türkmenistanyň
döwlet gümrük gullugy


Türkmenistanyň
döwlet migrasiýa gullugy


Türkmenistanyň
döwlet habarlar agentligi


Türkmen döwlet
neşirýat gullugy


Türkmenistanyň
söwda senagat edarasy


Türkmenistanyň
syýahatçylyk we sport baradaky
döwlet komiteti


Türkmenistanyň
ylymlar akademiýasy


Türkmenhowaýolllary


Türkmenistanyň
kärdeşler arkalaşyklary


Turkmenistanyň
baş döwlet salgyt gullugy


"Türkmenhaly" döwlet birleşigi


Türkmenistanyň
döwlet haryt-çig mal biržasy

"Türkmendemirýollary" agentligi


Türkmenistanyň
gyzyl ýarymaý milli jemgyýeti


Türkmenistanyň
döwlet serhet gullugynyň žurnaly


Türkmenistanyň
senagatçylar we telekeçiler birleşigi


Türkmenistanyň
merkezi banky


Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş banky


Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik banky


Elektron gazety "Altyn Asyr" Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi


Aşgabat şäherindäki halkara
ýolagçy awtomenzili,
Türkmenistanyň awtomobil ulaglary ministrligi


Nebit-gaz
Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň elektron gazeti


"Türkmenpoçta"
poçta aragatnaşyk kompaniýasy


Aşgabat şäher telefon ulgamy


"Türkmenstandartlary"
baş döwlet gullugynyň
Döwlet etalon merkezi


Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň
Standartlaşdyrmak, metrologiýa we sertifikatlaşdyryş boýunça
Döwletara Geňeşi (MГС)

Standartlaşdyrmak boýunça
halkara guramasy (ISO)

Halkara elektrotehniki
komissiýasy (IEС)


Döwlet metrologiýa edaralarynyň
Ýewro-Aziýa hyzmatdaşlygy
(KOOMET)


Döwlet hyzmatlarynyň portaly