HabarlarNobatdaky “STANDART, HIL WE HOWPSUZLYK” žurnaly goýberildi.

Žurnalyň MAZMUNY:

ARKADAGYŇ AK ŞÄHERI — AŞGABAT! (1).
GARAŞSYZLYK — BAGTYMYZYŇ GÖZBAŞY (2).
BEDEWIM — GANATYM , ALABAÝYM — WEPADARYM (2).
DÖWLETIMIZIŇ PARLAK ÝAŞYL BA ÝDAGY (3).
URUŞ WETERANLARYNY HATYRALAP (4).
HALKYMYZYŇ RUHY GYMMATLYGY (4).
BAŞ MAKSADYMYZ — HOWPSUZLYK (5).
BUGDAÝ WE HIL (6).
SUW — GYMMATLY BAÝLYK (8)...


“Önümi sertifikatlaşdyrmagyň Tertibini tassyklamak hakynda” “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň başlygynyň 2021˗nji ýylyň 17˗nji maýynda çykaran 161˗iş belgili buýrugy...


“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň 2014-nji ýylyň 1-nji maýynda çykaran 1/94 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Sertifikatlaşdyrylan önüme döwlet gözegçiligi amala aşyrmagyň Tertibine üýtgetme girizmek hakynda buýruk...


“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň 2014-nji ýylyň 2-nji iýulynda çykaran 1/143 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Hyzmatlary sertifikatlaşdyrmagyň Tertibine iiýtgetmeleri girizmek hakynda buýruk...
«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygynyň 2019-njy ýylyň 24-nji dekabrynda çykaran 427-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan, Döwlet standartlaryny we tehniki şertleri işläp düzmegiň, tassyklamagyň, bellige almagyň, üýtgetmegiň we ýatyrmagyň tertibine üýtgetmeler girizmek hakynda buýruk...


Ýokary töwekgelçilikli önümçilik şertlerinde işleýän işgärleriň önümçilikde bolan betbagtçylykly hadysalardan we hünär kesellerinden hökmany döwlet şahsy ätiýaçlandyrmasyna degişli bolan ýokary töwekgelçilikli işleriň (önümçilikleriň) we işgärler toparynyň Sanawyny tassyklamak hakynda BUÝRUK

 1 <==> 5  > >>