Rumyniýanyň «S.C.SYSCOM 18 S.R.L.» kompaniýasy tarapyndan öndürilen, SYSB-L-1-V3-18 kysymly nebit suwukluklary ölçeme ulgamynyň barlag usulyýetini tassyklamak barada BUÝRUK


«TÜRKMENSTANDARTLARY»
BAŞ DÖWLET GULLUGY

BUÝRUK
  MAIN
STATE SERVICE
«TURKMENSTANDARTLARY»

ORDER
 
«15.07.2020 ý.»   «№ 219-iş»


Rumyniýanyň «S.C.SYSCOM 18 S.R.L.» kompaniýasy tarapyndan öndürilen,
SYSB-L-1-V3-18 kysymly nebit suwukluklary ölçeme
ulgamynyň barlag usulyýetini tassyklamak barada

“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň 2015-nji ýylyň 16-njy noýabryndaky 1/153 belgiii buýrugy bilen tassyklanan, Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2015-nji ýylyň 24-nji noýabrynda 934 san bilen bellige alnan “Ölçegleri ýerine ýetirmegiň hem-de deňeşdirip barlamagyň usulyýetini işläp düzmegiň we onuň synagynyň geçirilmeginiň Tertibiniň” 22-nji bendine laýyklykda, buýurýaryn:

1. Rumyniýanyň «S.C.SYSCOM 18 S.R.L.» kompaniýasy tarapyndan öndürilen, SYSB-L-1-V3-18 kysymly nebit suwukluklary ölçeme ulgamynyň barlag usulyýetini tassyklamaly. (Usulýetiniň 4 sany asyl nusgalary goşulýar).

2. Şu buýrugyň ýerine ýetirilişine “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň başlygynyň orunbasary gözegçi1ik etmeli.


Başlygyň orunbasary
  B.Klyçew