№ 3, 2022 “STANDART, HIL WE HOWPSUZLYK” žurnaly


Žurnalyň MAZMUNY:

Möhüm wakalar
J.Ýalkabowa — Manyly ömrüň çeper beýany
Kärdeşimiziň ylmy üstünligi
S.Jumageldiýew — Hil we netije «Standart, hil we howpsuzlyk» ylmy-tehniki žurnalynyň okyjylaryna
M.Gowkyýew — Adam ömrüniň we saglygynyň goragy ugrunda
H.Haýdarow — Maksat — dänäniň goraglylygy
K.Kasymow — Etalon binýady
G.Babagulyýew — Ulaglaryň guratlygy ýol hereketiniň howpsuzlygynyň möhüm şertidir
M.Datowa — Awtoulaglaryň taryhyndan
A.Berdiýew — Standartlaşdyrmak — ykdysady ösüşiň kepili
Ş.Artykowa — Hünäri — ykbaly
G.Ekäýewa — Dürli döwletlerde ulanylýan milli ölçeg birlikleri
M.Gandymowa — Internet žurnalistikasy we blogosfera
M.Jumanazarow — Döwletimiziň kanuny esasy
A.Hojakgaýewa — Milli ölçeg birlikleri
R.Bäşimow — Türkmenistan — BSG: strategik hyzmatdaşlygyň täze tapgyry
H.Halmamedow, W.Döwletgeldiýew — «Aýdyň gijeleriň» önümleri halkara standartlara laýyk
T.Durdyýew — Howpsuzlygy üpjün etmek boýunça halkara tagallalar
S.Sultanmyradow, A.Hojaýew — Detallardaky bildirmeýän kemçilikleri ýüze çykarmagyň aýratynlyklary
B.Meredow — Skanword

Seretmek...