BÄSLEŞIK


«Türkmenstandartlary» baş dowlet gullugy, we onuň garamagyndaky edaralaryň alyp barýan işIerini awtomatlaşdyrmak hem-de goşmaga zerur enjamlary we olara programma üpjünçiligini satyn almak we ornaşdyrmak barada

BÄSLEŞIK

yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak ügin yazmaça arza bermeli we basleşige degişli resminamalary almaly.

Basleşik boýunça teklipler iki sany bukjada berilmeli. Birinji bukjada doly tehniki hasiy etier, ikinji bukjada teklip edilyan bahalar bolmaly we şol işleri ýerine ýetirmek üçin maliýeleşdirilmegini milli manatda göz onünde tutmaly.

“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynda we onun garamagyndaky edaralarynda ähli bölümleriniň işleriniň alnyp barlyşyny awtomatlaşdyrmak boýunça işleri.

Bäleşigin ýygymyny geçirmek üçin hasap ýuz tutmanyn kabul edilenden son üpjün edilyar.

Bäsleşik boýunça teklipler çap edilen güçünden başlap 30 (otuz) iş gününden sonra Türkmenistan, Aşgabat Oguzhan коçе, 201 salgysy boýunça ýerleşyan “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň binasynda kabul edilyar.


Goşmaça maglumatlary almak üçin
https://turkmenstandartlary.gov.tm
turkmenstandart@online.tm
Telefon belgiler:
(+99312) 39-25-84; (+99312) 39-25-39; (+99312) 39-25-11;
Faks: (+99312) 95-72-90