Hil we netije


HIL WE NETIJE

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösen döwletleriň hataryna çykarmaga gönükdirilen öňdengörüjilikli syýasaty alyp barýar. Halk hojalygynyň ähli ugurlarynda kärhanalary häzirki zaman tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrmak, ýerli çig mallaryň hasabyna bäsdeşlige ukyply, ýokary hilli, ekologik taýdan arassa önümleri öndürmek, gaýtadan işleýän önümçiligi innowasion esasda ýola goýmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär.

Döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň birine öwrülen bu tagallalar önümçilik görkezijileriniň hem-de öndürilýän önümleriň hiliniň has-da ýokarlanmagyna düýpli täsir edýär.

Öndürilýän önümlere diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem daşary ýurtlarda hem sarp edijiler tarapyndan uly isleg bildirilmegi, ilkinji nobatda, olaryň ýokary hilliligi bilen baglydyr. Bu ugurda ýurdumyzyň standartlaşdyryş ulgamynyň işgärleriniň mynasyp paýy bar. Çünki bu üstünlikler Türkmenistanda öndürilýän we daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň, ýerine ýetirilýän işleriň, edilýän hyzmatlaryň hiliniň, bäsdeşlige ukyplylygynyň ýokarylygyny, şeýlede olaryň howpsuzlygyny gazanmak, adamyň jan saglygyny hem-de daşky gurşawy goramak ýaly belent maksady bolan ulgamyň işgärleriniň işi döwrüň talabyna laýyk gurap bilijiliginiň aýdyň güwäsidir.

Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda kiçi we orta telekeçilik kärhanalary yzygiderli esaslandyrylýar. Döwrüň ösüşini hususyýetçiligi ösdürmekde görýän ýurt Baştutanymyzyň döwletli tutumlary bilen netijeli ösüş gazanmaga giň mümkinçilikler döredilýär. Şunda önüm öndürijilerimiz, hususy telekeçilerimiz tarapyndan halkara bazarlarda orun alan meşhur hil we haryt nyşanly önümler hem bar.

Öndürilýän önümleriň, ýerine ýetirilýän işleriň we hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak babatda Daşoguz welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugy tarapyndan hem zerur işler durmuşa ornaşdyrylýar. Bu ýerde, aýratyn hem, Daşoguz şäherindäki we Köneürgenç etrabynda ýerleşýän pagta egriji fabrigiň öndürýän agardylmadyk ýeke gat kardly nah mata ýüplükleriniň halkara standartlara laýyk sertifikatlaşdyrylandygyny bellemek gerek. Şeýlelikde, hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty bolan bu önümlere diňe bir ýurdumyzyň içerki bazarynda däl, eýsem ondan daşardada sarp edijiler tarapyndan uly isleg bildirilýär.

Gullugyň metrologiýa bölüminiň hem maddy enjamlaýyn binýady yzygiderli kämilleşdirilýär. Bölümiň hünärmenleri barlag işlerinde «Ölçegleriň bitewüligini üpjün etmek hakynda» Türkmenistanyň Kanunyndan ugur alýarlar. Olar welaýatyň çägindäki edara- kärhanalarda, hassahanalarda ulanylýan ölçeg serişdelerine döwlet we sertifikatlaşdyryş synaglaryny geçirip, degişli şahadatnamalary berýärler. Bu bolsa ölçeg birlikleriniň bir görnüşliligini, etalonlaryň döredilmegini, şeýle hem berkidilýän ýeriň çägindäki ölçegleriň nädogry netijelerinden zyýan çekmezlik üçin ýuridik we fiziki taraplaryň hukugynyň goralmagyny üpjün edýär.

Häzirki döwürde bölümiň tehniki binýady daşary ýurtlarda öndürilen döwrebap enjamlaryň hasabyna has-da baýlaşdyryldy hem-de pugtalandyryldy. Bölümde Russiýa Federasiýasynyň «АУРС-65» awtomatlaşdyrylan enjamy hereket edip, onuň kömegi bilen gaz hasaplaýjylaryň synaglary bellenen talaplara laýyklykda ygtybarly we netijeli alnyp barylýar. Mundan başga-da, sarp edilýän elektrik energiýasyny hasaplaýjylaryň we elektrik ölçeýjileriň synaglaryny geçirmek üçin «НЕВА-Тест 6303», agyz suwy hasaplaýjylaryň synaglaryny geçirmek üçin «ВПУ- Энерго» kysymly enjamlar 2020-nji ýylda ulanyşa girizildi. Bu enjamlar elektrik ölçeýjileriň ýokary takyklykda işlemegine hem-de elektrik togunyň we agyz suwunyň tygşytly ulanylmagyna ýardam edýär.

Gullugyň işgärleri hormatly Prezidentimiziň işlemek üçin döredip berýän mümkinçiliklerine jogap edip, halkymyzyň ýokary hilli önümlerden, işlerden we hyzmatlardan peýdalanmagy üçin mundan beýläk- de gujur- gaýratlaryny gaýgyrman zähmet çekjekdiklerine ynandyrýarlar.Serdar JUMAGELDIÝEW,
Daşoguz welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň başlygy.

“STANDART, HIL WE HOWPSUZLYK” žurnaly №2, 2022