Standarta laýyklyk


STANDARTLAŞDYRMAK — ÖSÜŞLERIŇ KEPILI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň durnukly ykdysady ösüşi kemala geldi. Onuň sazlaşykly ösdürilmegi önümçilige häzirki zaman, halkara standartlara laýyk gelýän innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy bilen berk baglanyşyklydyr. Hut standartlaryň kömegi arkaly önümiň hiliniň halkara talaplara laýyk getirilmegi netijesinde, bu ulgam ýurtlaryň arasyndaky ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegine hyzmat edýär we haryt söwdasyndaky tehniki bökdençlikleri aradan aýyrýar. Standartlar iň ýokary hiliň gazanylmagyny üpjün edýär hem-de ilatyň sarp edýän harytlarynyň, önümleriniň we hyzmatlarynyň hiliniň peselmegine mümkinçilik bermeýär. Şeýle hem ynsan ömrüniň, saglygynyň howpsuzlygyny hem-de daşky gurşawyň goralyp saklanylmagyny şertlendirýär.

Ýurdumyzyň milli standartlaşdyryş pudagyny ösdürmekde, şeýle hem önümleriň hiline gözegçiligi güýçlendirmek bilen birlikde, Diýarymyzda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we eksporta gönükdirilen önümleriň öndürilişini ýokarlandyrmakda Lebap welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň hünärmenleri hem Arkadag Prezidentimiziň aladalaryna jogap edip, öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

Lebap welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynda sertifikasiýa, zähmeti we ýerasty baýlyklary goramak, döwlet gözegçiligi, metrologiýa bölümleri hem-de Kerki, Seýdi bölümi hereket edýär. Synag barlaghanasynda bolsa synaglary gysga wagtyň dowamynda amala aşyrmaga, şeýle hem önümiň Türkmenistanda hereket edýän kadalaşdyryjy resminamalaryň talaplaryna laýyklygyny barlamaga ähli mümkinçilikler döredilendir.

Welaýatymyzda Gahryman Arkadagymyzyň döwlet baştutanlygynda durmuş hem medeni maksatly binalar yzygiderli gurlup, ulanylmaga berilýär. 2021-nji ýylyň 23-nji iýunynda Lebap welaýatynyň merkezinde gurlan «Türkmeniň ak öýi» binasy açyldy. Bina ähli görkezijileri babatda dünýä ülňülerine doly laýyk gelýär. «Türkmeniň ak öýi» ýurdumyzyň şähergurluşygynyň häzirki talaplaryny hem-de milli binagärligiň aýratynlyklaryny özünde jemleýär. Welaýatymyzda «Malaý» gaz känindäki gaz gysyjy desga, Akina — Andhoý demir ýoly, Ymamnazar (Türkmenistan) — Akina (Owganystan) hem-de Serhetabat (Türkmenistan) — Turgundy (Owganystan) halkara optiki süýümli aragatnaşyk ulgamy, şeýle hem Türkmenistanyň Kerki şäherinden Şibirgana (Owganystan) çenli elektrik geçiriji işe girizildi.

2021-nji ýylyň iýun aýynda sagatda 100 ýolagçy gatnadýan häzirki zaman Kerki halkara howa menzili ulanmaga berildi. Terminalyň umumy meýdany 2221 m2.

Çärjew etrabynda 2021-nji ýylyň awgust aýynda kuwwatlylygy 432 megawat bolan gazturbinaly elektrik stansiýasynyň açylyş dabarasy boldy. Desga ozal hereket edýän Lebap döwlet elektrik stansiýasynyň çäginde bina edildi.

Welaýatymyzda gurulýan önümçilik hem durmuş maksatly şeýle desgalarda, binalarda alnyp barylýan giň gerimli işlerde gullugymyzyň hünärmenleriniň hem mynasyp goşandy bar. Desgalar üçin zerur bolan önümleriň, işleriň we hyzmatlaryň hiliniň ýokary bolmagyny, standartyň talaplaryna laýyk gelmegini gazanmak gullugymyzyň esasy wezipesidir.Hoşgeldi KERIMOW,
Lebap welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň başlygy

“STANDART, HIL WE HOWPSUZLYK” žurnaly №4, 2021