“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň 2014-nji ýylyň 1-nji maýynda çykaran 1/94 belgili buýrugy bilen tassyklanan, Sertifikatlaşdyrylan önüme döwlet gözegçiligi amala aşyrmagyň Tertibine üýtgetme girizmek hakynda...