«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň başlygynyň 2019‒njy ýylyň 24‒nji dekabrynda çykaran 427‒iş belgili buýrugy bilen tassyklanan, Döwlet standartlaryny we tehniki şertleri işläp düzmegiň, tassyklamagyň ...