Standartlaryň döwlet gaznasy...


«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy

Türkmen standartlar maglumat merkeziEDARA GÖRNÜŞLI WE ŞAHSY TARAPLARYŇ DYKGATYNA

«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň Türkmen standartlar maglumat merkezi, önümçilikde önümiň hilini we howpsuzlyk häsiýetlerini ýokarlandyrmak, ilata we daşky gurşawa zyýanly täsiriniň howpsuzlygyny üpjün etmek hem-de ýerine ýetirilýän hyzmatlara, işlere degişli düzgünleri, talaplary, umumy ýörelgeleri, häsiýetnamalary özünde jemleýän kadalaşdyryjy resminamalar bilen üpjünçiligi amala aşyrmak maksady bilen, döwlet standartlaryny, halkara, döwletara we daşary ýurt kadalaşdyryjy resminamalary, düzgünleri, düzgünnamalary, gollanmalary, usulyýet görkezmeleri hem-de kadalary isleg bildirýän taraplaryň arzalary esasynda hödürleýär.

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheri, Oguz han köçesiniň 201-nji jaýy.
Habarlaşmak üçin telefonlar: 95-56-29, 39-25-34, 39-25-36
Internet sahypamyz: www.turkmenstandartlary.gov.tm
e-mail: tsmm-gazna@turkmenstandartlary.gov.tm