Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

«Standartlaşdyrmak möhüm pudak bolup, ol döwletiň hem-de jemgyýetiň işiniň ähli ugurlaryna degişlidir»

«Türkmenstandartlary»
baş döwlet gullugy
barada

Kanunçylyk
binýady
 

Esasy wezipeler
we işler
 

 «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy barada

 «STANDART, HIL WE HOWPSUZLYK» žurnaly


***

Kanunlar:

 Standartlaşdyrmak hakynda

 Sertifikatlaşdyrmak hakynda

 Ölçegleriň bitewiligini üpjün etmek hakynda

 Sarp edijileriň hukuklaryny goramak hakynda

  Türkmenistanyň Zähmet Kodeksi

 Tertipler

***

 «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy

 Döwlet etalon merkezi

 Türkmen standartlar maglumat merkezi

 Welaýatlar we Aşgabat şäheri «Türkmenstandartlary» döwlet gulluklary we olaryň synag barlaghanalary

***

«Türkmenstandartlary»
baş döwlet gullugynyň düzümi we
ýolbaşçylary

Halkara
hyzmatdaşlyk
 
 

Hünär derejelerini
ýokarlandyrmak boýunça geçirilýän okuwlar
 

 Merkezi edarasy

 Döwlet etalon merkezi

 Türkmen standartlar maglumat merkezi

 Ahal welaýatynyň we Aşgabat
şäheriniň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugy

 
Balkan welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugy

 Mary welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugy

 Daşoguz welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugy

 Lebap welaýatynyň «Türkmenstandartlary» döwlet gullugy
***
 Standartlaşdyrmak boýunça halkara guramasy (ISO) barada

 Halkara elektrotehniki komissiýasy (IEС) barada

 Standartlaşdyryş boýunça sebitara assosiasiýasy (МАС) barada

 Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Standartlaşdyrmak, metrologiýa we sertifikatlaşdyryş boýunça Döwletara Geňeşi (MГС) barada

 Döwlet metrologiýa edaralarynyň Ýewro-Aziýa hyzmatdaşlygy (KOOMET) barada

 

***
 Standartlaşdyryş, önümleriň hili we standartlaryň ýerine ýetirilişine döwlet gözegçiligi

 Metrologiýanyň esaslary we metrologik üpjünçiligi

 Önümleri (hyzmatlary), önümçiligi we hil ulgamyny sertifikatlaşdyrmak, synag barlaghanalary (merkezleri) akkreditirlemek we attestatlaşdyrmak

 Zähmeti goramak we senagat howpsuzlygy

 Pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň hünärmenlerinden barlagçylary aýratynlykda taýýarlamak

 Pudaklaýyn dolandyryş edaralaryň barlagçylaryny gaýtadan attestatlaşdyrmak

 Türkmenistanyň halk hojalygynda zähmeti goramagy dolandyrmagyň ýeke-täk ulgamy

***


^